Üdvözöljük oldalunkon!

E-Ügyintézés              E-Napló

Oktatás és nevelés az általános iskolában

 

Iskolánkban a Közoktatási törvény szerint folyik a munka 1 - 8 évfolyamon, naponta 8-16 óra között. Délelőtt a NAT ajánlásai alapján készített, saját kidolgozású helyi tanterv szerint folyik az oktatás, ebéd után a kötetlenebb napközis foglalkozások zajlanak.

 

Az alsó (1-2-3-4) és a felső (5-6-7-8) tagozat követelményeinek, a gyerekek állapotának megfelelően, az egyéni képességeket figyelembe vevő, csoportra szabott tanmenet alapján folyik az oktatás tantárgyak keretében, gyógypedagógus irányításával, gyógypedagógiai asszisztens és gyermekfelügyelő, dajka segítségével. A napközis foglalkozásokon kívül a szakkörök és az egyéni fejlesztő foglalkozások is többnyire délután vannak.

 

Az iskola munkája nyitott, az órákon igény szerint rendszeresen részt vehetnek a szülők és érdeklődők is. A tanulók a tanév végén az évi munkájukról bizonyítványt kapnak.

 

 

Alsó tagozat: (1. - 2. - 3. - 4. évfolyamok)

 

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a tankötelezettség elérésekor kezdik meg a tanulást gyermekeink. A tanévi munka a gyermekek alapos és sokoldalú felmérése után indul meg, az előírt követelmények, illetve a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételével.

 

Beszéd- és szókincsfejlesztés: ebben az életkorban csaknem általános a megkésett beszédfejlődés és a beszédhibák többsége is fellelhető, ami többek között az általános motoros fejletlenségre vezethető vissza. A gazdag szemléltetőanyaggal folyó játékos beszédfoglalkozások, ének-zene- és ritmusgyakorlatok a gyermekek érzelmi életére is kedvező hatást gyakorolnak. Később a beszédhibák javítása mellett a beszéd nyelvtani helyességére, a szókincs folyamatos bővítésére, az elvont fogalmak megértésére, a meglévő ismeretek rendszerezésére és az önálló gondolkodásra fordítanak figyelmet.

 

Mozgásfejlesztés: A nagymozgások (mozgáskoordinációs zavarok, túlmozgások, egyensúlyzavarok, térbeli tájékozódási bizonytalanság) és a finommotorika (bizonytalan eszközhasználat, kialakulatlan lateralitás stb.) terén is gyakori a gyermekek elmaradása. A mozgásfejlesztés (sokszor gyógytornász segítségével) az egyedi fejlesztés mellett a párosan, illetve együtt végzett mozgások segítségével a gyermekek egymáshoz való viszonyát, kitartását, állóképességét is javítja. A gyermekek több szabályjátékot tanulnak, megismerkednek néhány sporteszköz használatával és rendszeres úszásoktatásban vesznek részt.

 

Játék: Az értelmileg akadályozott gyermekek játékszintje elmarad a megszokottól. Mind az egyéni, mind a közösségi játékok kialakítása hosszú, türelmes munkát igényel, hiszen a játék során szerzett tapasztalatok, ismeretek is a későbbi sikeres fejlesztést segítik elő.

 

Önkiszolgálás: Az első három évben megalapozzák a gyermekek tisztálkodási szokásait, az önálló tisztálkodást (testi- és szájhigiénét), az öltözködést (le- és felöltözést) gombolást, cipőfűzést, a helyes- és kulturált étkezési szokásokat. Ez a későbbi szocializáció alapja.

 

Olvasás-írás elemei: A hallási- és látási figyelem fejlődésével megkezdődhet az intenzív olvasás-írás tanulás. Változatos és játékos módszerekkel általában sikeres az egyszerűbb, ismert szavak másolása és olvasása.

 

Számolás-mérés elemei tárgyban a tanulók a számfogalom bővítését, a számjegyek írását és felismerését, a térbeli viszonyokat, a játékos emlékezet- és gondolkodásfejlesztését helyezik a központba. A számjegyek írásával és az egyszerűbb műveletek lejegyzésévek is próbálkozunk.

 

Munkára nevelés: Lehetőség van többféle kézművestechnika gyakorlására is (szövés, nemezelés) és a változatos anyag- eszköz- és formaalakítás kapcsán az utánzókészség és a fantázia fejlődésére. Ezek a munkafoglalkozások előkészítik a későbbi pályaválasztást és alkalmasak a szabadidő tartalmas eltöltésére.

 

Az alsó tagozat végén a tanulók többnyire jól szocializáltak, érdeklődőek, nyitottak, kitartóak és alkalmassá válnak a fegyelmezett munkára.

 

 

Felső tagozat: (5. - 6. - 7. - 8. évfolyamok)

 

A felső tagozat éveiben bővíteni kell a tanulók azon ismereteit, amelyek segítik a szűkebb és tágabb környezet jobb megismerését. Meg kell tanulniuk, hogy egyszerű összefüggéseket felismerjenek és a helyes tényekből logikus következtetést vonjanak le, ítéleteket alkossanak, legyen felelősségérzetük.

 

Kommunikáció- és természeti ismeretek: tanulása közben új fogalmakkal ismerkednek és életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő változatos helyszíneken, életszerű helyzetekben gyakorolják (színházi előadások közös megtekintése, múzeumlátogatás, vásárlás, ünnepek közös megünneplése) a helyes szokások kialakítását. Ismerkednek állampolgári jogaikkal, ügyeik intézésének módjával. Hangsúlyt kap a serdülőkorral kapcsolatos biológiai változás, a nemi szerepek, az egészségügyi felvilágosítás és a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése is.

 

Olvasás - írás: Természeti és társadalmi ismeretek körébe tartozó rövid szövegek olvasása során ismerkednek néhány szépirodalmi művel (János Vitéz, Toldi..), híres irodalmi személlyel (Petőfi), a magyar mondavilág és történelem alakjaival (Attila, Árpád, Mátyás király, Kossuth, ..). Az önálló tájékozódás gyakorlására a program kiválasztása (pl. a rádió vagy TV műsorból, sporteredmények figyelemmel kísérése stb.) is rendszeressé válik. Van lehetőség a számítógépes írásra is.

 

Társadalmi ismeretek körében a számolási műveletek végzése (számológép használata pl. az ellenőrzésnél) mellett a mindennapi életben felmerülő mérések gyakorlása (hosszúság, súly..), a pénz használata, fizetés, (előrelátás - elég lesz-e a pénzem?) gyakorlása folyik.

 

Testnevelés: Rendszeres testmozgás, a sport megszerettetése (úszás, jóga, labdajátékok, kerékpározás, korcsolyázás, aerobik, stb.), a kitartás, a céltudatosság és a fizikai erőnlét fejlesztése történik.

 

Munkatevékenység: Az eddig megismert különféle technikák közül a személyre szóló, szívesen végzett munkatevékenység kerül előtérbe. A tanulók kritikai érzéke fejlődik, a munka értéke az önbizalmat is fejleszti, néhány területen pedig - konyhai munka, takarítás, főzés stb. - figyelmes, pontos tevékenységre van szükség (pl. amikor a technikai eszközöket, háztartási gépeket, munkaeszközöket használják).

 

A 8. osztállyal az alapfokú oktatás befejeződik. Az eddig tanult ismeretek képessé teszik a fiatalokat hogy részt vehessenek a speciális szakképzésben.

Osztályok képei

photo photo photo photo